Wtorek, 23 października 2018. Imieniny Edwarda, Marleny, Seweryna

REGULAMIN Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Ełckiego 2017

2017-12-11 13:54:15 (ost. akt: 2017-12-11 14:04:05)

REGULAMIN Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Ełckiego 2017

§1
1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na 10 najpopularniejszych sportowców powiatu ełckiego w 2017 roku (zwanych dalej Laureatami)
oraz zasady wyłonienia w drodze losowania spośród osób, które nadesłały kupony plebiscytowe (zwanych dalej Uczestnikami) zdobywcy nagrody dla uczestników głosowania (zwanego dalej Zdobywcą Nagrody).
2. Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej
Organizatorem).
3. Plebiscyt trwa od 8 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.


Warunki uczestnictwa w plebiscycie
§2
1. Zgłoszenia w Plebiscycie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cały okres trwania Plebiscytu.
2. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Plebiscytu jest Grupa WM sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trackiej 5, 10-365 Olsztyn. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z
dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz
realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Plebiscytu oraz wydania nagrody.
4. Dane Zdobywcy Nagrody w zakresie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku zostaną opublikowane w tygodniku Rozmaitości Ełckie, a także na stronie internetowej www.elk.wm.pl.

Zasady uczestnictwa w Plebiscycie
§3
1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Plebiscycie w następujący sposób:
a) Przesyłając kupon publikowany na łamach Rozmaitości Ełckich w terminie od 8 grudnia 2017 r do 19 stycznia 2018 r. który po prawidłowym wypełnieniu należy dostarczyć do siedziby Rozmaitości Ełckich, ul. Roosevelta 1 19- 300 Ełk z dopiskiem: „Plebiscyt”.
b) Wysyłając sms o wartości 2,46 zł brutto w terminie do 19 stycznia 2018 r do godz. 23:59.
2. Uczestnicy wysyłając kupon/sms wyrażają zgodę na udział w Plebiscycie i akceptują warunki i zasady określone w Regulaminie.
3. Każdy Uczestnik może oddać dowolną ilość głosów.
4. Głosy oddane na Laureatów w Plebiscycie przez Uczestnika będą się liczyły pod warunkiem, że będą złożone na prawidłowo wypełnionym oryginalnym kuponie i dostarczone Organizatorowi do siedziby w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. do godziny 15.00 lub oddane za pomocą sms do dnia 19 stycznia 2018 roku do godziny 23.59. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia rankingów publikowanych na stronach www pod koniec głosowania.
5. Kupony dostarczone po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu i losowaniu.
6. SMS-y wysłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu. Organizator nie zwraca także kosztów związanych z wysłanie sms-a po terminie.

Zasady wyłonienia zwycięzców i wydanie nagród
§4
1. Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Roku 2017 powiatu ełckiego otrzyma Laureat, który uzyska największą liczbę głosów oddanych na kuponach plebiscytowych, o których mowa w §3 pkt. 1a. oraz w głosowaniu sms-owym. Na kuponie trzeba zamieścić obowiązkowo 10 kandydatów z oficjalnej listy zamieszczonej w tygodniku Rozmaitości Ełckie oraz na stronie www.elk.wm.pl. W ten sposób uczestnik każdemu z nich przyzna od 10 do 1 punktu. Każdy sms wysłany na kandydata stanowi z kolei równowartość 10 punktów. Punkty z kuponów i z smsów zostaną zsumowane.
2. W następnej kolejności, według liczby oddanych głosów, zostanie wyłonionych pozostałych 9 kolejnych Laureatów.
3. Losowanie oraz ogłoszenie wyników Plebiscytu kandydatów na Zdobywcę Nagrody odbędzie się w dniu 3 lutego 2018 r. podczas Balu Sportowca (zwanego dalej Balem) .
4. Dane Zdobywcy Nagrody (imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) zostaną ujawnione podczas Balu oraz opublikowane w tygodniku Rozmaitości Ełckie, a także na stronie internetowej Organizatora.

Nagroda
§5
1. Dla Uczestników Plebiscytu, którzy dostarczyli kupony, Organizator przewidział nagrodę główną w wysokości 1 tys. zł
2. Nagroda w Plebiscycie zostanie wydana nagrodzonemu Uczestnikowi Plebiscytu zgodnie z przepisami prawa podatkowego dotyczącego osób fizycznych. Organizator (jako płatnik) przed przekazaniem nagród potrąci należny podatek dochodowy od powyższej nagrody i przekaże do właściwego urzędu skarbowego.
3. Podczas Balu 3 lutego 2018 r. zostanie wylosowany kupon, o którym mowa w §5 pkt 1, wskazując w ten sposób zwycięskiego Uczestnika.
7. Dane zwycięskiego Uczestnika (imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) zostaną ujawnione podczas Balu oraz opublikowane w „Rozmaitościach Ełckich”, a także na stronie internetowej www.elk.wm.pl.


§6
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody będzie komisja.
2. Komisja składa się z 4 członków powołanych przez Organizatora.
Członkami Komisji są:
1) Edyta Wizgier
2) Małgorzata Borkowska
3) Kamil Mróz
4) Paweł Tomkiewicz
3. Komisja dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia, będą to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.

§7
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia
reklamacji

Ograniczenie roszczeń
§8
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2. Przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3. Udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

Postanowienia końcowe
§9
1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem http://elk.wm.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages