Poniedziałek, 21 stycznia 2019. Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory

Regulamin konkursu na 20-lecie Rozmaitości Ełckie

2018-05-14 13:23:53 (ost. akt: 2018-05-14 13:23:28)

Konkurs na 20-lecie Rozmaitości Ełckie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Konkurs na 20-lecie Rozmaitości Ełckie”.

2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest „GRUPA WM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

3. Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na obszarze powiatu ełckiego.

4. Czas trwania konkursu.
Konkurs trwa od 18.05.2018 do 31.05.2018

DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt. 7 regulaminu ), zamieszkała na terenie powiatu ełckiego, która spełni warunki regulaminu.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.


KOMISJA KONKURSOWA
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie: Edyta Wizgier, Kamil Mróz, Paweł Tomkiewicz (pracownicy Grupy WM Sp. z o.o.)

ZASADY KONKURSU
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie pracy konkursowej pisemnej o dowolnej tematyce

2. Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres: elk@gazetaolsztynska.pl, bądź dostarczyć osobiście do siedziby gazety: Ełk, ul. Roosevelta 1, 19- 300 Ełk. Przy przesłaniu mailem zgłaszający powinien w treści maila oznaczyć imię i nazwisko autora, a także numer telefoniczny do kontaktu.

3. Autor najciekawszej pracy otrzyma nagrodę główną- weekend Masuria Arte, druga najlepsza praca otrzyma wycieczkę do Wilna.

NAGRODA
1. Nagrodami w konkursie dla 2 miejsc będą:

Miejsce: weekendowy (dwa noclegi ze
śniadaniami) dla dwóch osób do wykorzystania poza sezonem wysokim (15,06-31.08.2018) w terminie ustalonym z recepcją

Miejsce 2: wycieczkę do Wilna do wykorzystania w miesiącach lipiec/sierpień

2. Fundatorem nagród jest są:

- Masuria Arte, Stacze
- Biuro Usługowo - Turystyczne Światowid Ełk


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia konkursu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres
GRUPA WM Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

2. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości, zawierające treści wulgarne, nieeteczne lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages